Kennis maken op de Infratech?

Klik op de banner om jouw persoonlijke toegangskaart aan te vragen

DNA is ons fundament

Grijs

Integraal

Groen

Ontwikkeling

Blauw

Circulair

Vertrouwen

Mensgericht

Ondernemend

Plezier

Verdiepend

Vijf beloften

Het fundament van Interpro bestaat uit een aantal karakteristieke kernwaarden, waar een vijftal beloften bij hoort:

Dit maakt ons Interpro en daar kun je op rekenen als je kiest voor een intensieve samenwerking.

Klik op de iconen voor meer informatie.

Dit maakt ons Interpro en daar kun je op rekenen als je kiest voor een intensieve samenwerking.

Klik op de iconen voor meer informatie

Grijs

Realisatie en beheer van boven- en ondergrondse civieltechnische infra

Een integrale aanpak is noodzaak

Hoe realiseren we dat groen, grijs en blauw op een evenwichtige wijze aan bod komen? Hoe zorgen we ervoor dat deze disciplines op het juiste moment in het proces aansluiten? Hoe borgen we dat die noodzakelijke input van de betreffende discipline, een technische behoefte of klimaat adaptieve opgave, binnen een project op de juiste wijze wordt vormgegeven en geïntegreerd? Zijn kwaliteit, creativiteit en ondernemerschap binnen de organisatie voldoende op orde?

Bij het inrichten en het beheren van de openbare ruimte speelt een integrale aanpak een steeds belangrijker rol. Onze integrale werkwijze gaat verder dan alleen het verbinden van Grijs, Groen en Blauw binnen projecten. Hoe meer kennis en inzicht men heeft in de belangen en de impact van de disciplines, hoe efficiënter we komen tot een optimaal eindproduct. Ook op het gebied van beheer is het noodzakelijk om deze gezamenlijke belangen in kaart te brengen en de diverse assets met elkaar te verbinden.

Het verbinden van verdiepende kennis, brede interesse, ondernemerschap, creativiteit, teambehoefte, ruimte en functies: dat is waar onze talentvolle professionals goed in zijn.

Integraal werken; door een sterke verbinding een sterk resultaat!

Contact
Corstiaan Knape
Corstiaan Knape

Pro Adviseur Integraal

Groen

Groenbeheer openbare ruimte, projectmatige vergroening en stedelijke natuur.

Continue focus op ontwikkeling

De veranderende wereld vraagt om nieuwe praktisch uitvoerbare concepten. Als kenniswerker heb je niet meer genoeg aan ‘standaard’ kennis. Dat erkennen we en daarom hebben we ontwikkeling van medewerkers opgenomen als belangrijke pijler binnen onze organisatie. Wij bouwen samen met de medewerkers aan hun loopbaan en hebben een uniek programma uitgewerkt waarbij we ontwikkeling in vele facetten aandacht geven én stimuleren.

Inzicht geeft richting

Spil in het programma is onze ambitiemanager. Onze ambitiemanager ondersteunt en stimuleert elke medewerker bij het maken van impact. Om dit te bereiken gebruiken we onze ervaring in combinatie met onder andere competentietesten. We bespreken het uitgebreide beeld van professioneel functioneren, competenties, motivatie en gedragsindicatoren. Met deze inzichten helpen we medewerkers hun keuze op een weloverwogen manier te maken om voorgenomen ambities te realiseren. Dit is voor de ambitiemanager én de Pro Managers het startpunt van de begeleiding.

Ontwikkeling realiseren

Naast de ontwikkeling van vaardigheden is kennisontwikkeling een belangrijke doelstelling. Aan deze doelstelling geven we invulling door:
– Integraal samen te werken met collega’s van verschillende vakdisciplines;
– Het organiseren van intervisiebijeenkomsten met specialisten uit de branche en kenniskringbijeenkomsten over actuele thema’s;
– Brede toegang tot collectieve Interpro-kennis én behoud van eigen verworven kennis.
Daartoe hebben we een uniek kennismanagementsysteem ontwikkeld. Dat systeem ontwikkelt alle medewerkers, stimuleert de creativiteit en helpt slimmere oplossingen te bedenken die praktisch en uitvoerbaar zijn. Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden:
‘creativity is all about remixing stuff’.

Focus op ontwikkeling zorgt voor evenwichtige medewerkers die impact maken. Dit onderscheidt onze Pro’s en zorgt voor meer ‘lol in het werk’.

Contact
Jos Hezemans
Jos Hezemans

Pro Verbinder

Blauw

Stedelijk water en klimaatadaptatie

Van lineair naar circulair

Hoe en in welke mate kan sloopafval hergebruikt worden in bijvoorbeeld (weg)funderingen of beton? Welke nieuwe bindmiddelen in beton zijn voor te schrijven als het doel is om het gebruik van cement met een zeer hoge CO2-uitstoot te reduceren? Welke percentage aan voor te schrijven gerecyclede kunststoffen kunnen worden toegepast? Welke (bulk)materiaal kunnen we circulair toepassen voor de realisatie van rioleringsprojecten en oeververdedigingen? Hoe kun je groenafval, zoals grasmaaisel of snoeihout, verwaarden?

Circulariteit is een belangrijke component binnen de visie van Interpro. Binnen Blauw, Groen en Grijs werken we werken we integraal aan een zo hoog mogelijke circulaire bijdrage.
Daarbij draait alles om het belang van toekomstige generaties. Wij streven namelijk naar decennialang waardebehoud met een minimale footprint.

Onze Pro Adviseur Circulair zoekt constant naar nieuwe partners die zich bezighouden met circulaire innovaties. Zo houdt onze partner Plennid ons scherp als het gaat om het verwaarden van biologisch afval. Zij denken en kijken ‘in house’ met een open blik mee in onze projecten.

Het verhogen van de circulariteit is vooral te bereiken door circulair beleid op te stellen en dit te vertalen naar de contracten. Daarbij kan de markt worden uitgedaagd om in de BPKV-plannen (voorheen EMVI) innovatieve circulaire oplossingen aan te dragen met als doel hogere virtuele kortingen.

Circulair is omdenken!

Contact
Robbert Kamphorst
Robbert Kamphorst

Pro Adviseur Circulair

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.