Aan het woord: Kirsty Mulder

On the job bij 'afvalexpert' Kirsty Mulder

Kirsty Mulder, sinds 2007 actief in de afvalsector, heeft zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van digitalisering en informatievoorziening voor afvalinzamelaars. In 2023 heeft ze via Interpro een project opgepakt voor gemeente Middelburg om de kwaliteit van PMD in Middelburg te verbeteren, in dit artikel vertelt ze ons hier alles over!

Introductie van Kirsty Mulder

“Even voorstellen: mijn naam is Kirsty Mulder en ik werk sinds 2007 in “het afval”. Mijn carrière begon als supportmedewerker bij een softwarebedrijf dat tools ontwikkelt voor afvalinzamelaars. Van daaruit heb ik me ontwikkeld tot consultant. Sinds 2018 werk ik als zelfstandige onder de naam Mrs. Mulder. Mijn expertise ligt op het gebied van digitalisering en informatievoorziening voor inzamelaars van huishoudelijk afval.”

Het belang van informatievoorziening in afvalinzameling

“Maar waarvoor gebruikt een afvalinzamelaar die informatievoorziening eigenlijk? Niet zo lang geleden werd deze voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van weeggegevens en de bijbehorende financiën, naast praktische zaken zoals planning en administratie. Pas de laatste jaren wordt deze informatie bij kleinere inzamelaars gebruikt voor continue verbetering van de bedrijfsvoering en voor ondersteuning van beleidsmatige vraagstukken, zoals het verbeteren van de kwaliteit van de grondstoffen.”

Kirsty Mulder afvalexpert

Uitdagingen en oplossingen voor PMD in Middelburg

“Toen Cees mij benaderde voor de opdracht om de kwaliteit van het PMD-afval in Middelburg te verbeteren, zei ik natuurlijk direct ja. Wat sprak me aan? De impact van dit probleem. Al het gescheiden PMD dat de 43.000 inwoners van Middelburg verzamelen wordt namelijk afgekeurd. Dit kost de gemeente minimaal 450.000 euro per jaar. Los van het geld natuurlijk een enorme domper op gebied van de circulaire economie.

Als eerste stap ben ik gaan onderzoeken wat de redenen zijn voor de afkeur. Deze liggen verderop in de keten. De verwerker van het PMD neemt de leveringen PMD niet meer aan en heeft de contracthouder Nedvang (sinds kort Verpact) gesommeerd deze te verbeteren, samen met de gemeenten die door Nedvang ondersteund worden. Natuurlijk ben ik de vrachten vanuit Middelburg gaan bekijken op de overslaglocatie in Goes. En inderdaad, veel etensresten, textiel, zelfs stomaresten en ander afval dat niet in het PMD thuishoort.”

Strategieën en onderzoek voor betere afvalkwaliteit

“Vervolgens heb ik de resultaten van omliggende gemeenten in kaart gebracht, en de inzamelstrategieën die zij hanteren. Wat blijkt: gemeenten die PMD aan huis ophalen met plastic zakken hebben een veel betere kwaliteit dan gemeenten die PMD ophalen met openbare verzamelcontainers. Dit komt doordat de beladers van het afval direct een controle doen van het PMD aan huis. Bij verzamelcontainers is deze controle er niet.

Daarna wilde ik samen met uitvoering en beleid onderzoeken op welke locaties binnen Middelburg de vervuiling het ergst is, zodat we gericht actie konden ondernemen door bijvoorbeeld inwoners uit die wijken of straten aan te schrijven. Hier liep ik helaas tegen de grootste uitdaging aan. De inrichting van het ERP-systeem staat niet toe dat inwoners slechts toegang hebben tot één of twee verzamelcontainers. Kortom, inwoners die kwaad willen en hun kosten voor restafval willen ontlopen, kunnen hun afval in iedere PMD-container dumpen. Daarnaast is er gemeentebreed geen beleid voor het gebruik van dashboards, waardoor het niet mogelijk was om data te verzamelen of te analyseren. Het op poten zetten van gerichte interventies en daardoor de vervuiling te stoppen lukte dus niet. Er bleef niets anders over dan gemeentebreed te communiceren over PMD.”

Naar een duurzame toekomst: het voorstel voor omgekeerd inzamelen

“Diverse gesprekken volgden met vele stakeholders met als doel de kansen en belemmeringen in kaart te brengen voor het inrichten van een andere inzamelstrategie. Uiteindelijk heb ik op basis van alle informatie een verbeterplan geschreven, waarin ik het advies geef voor “Omgekeerd inzamelen”. Dit betekent dat inwoners hun restafval naar ondergrondse containers brengen en dat het PMD aan huis wordt opgehaald in rolcontainers, die gecontroleerd worden door beladers en afvalcoaches. Dit advies wordt binnenkort aan het college en aan de raad voorgelegd. Toch een mooi resultaat in een half jaar!”

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.