Een kijkje bij project “Aziëpark Haarlem”

 • Nieuws
 • Een kijkje bij project “Aziëpark Haarlem”

Een mooi voorbeeld van integrale samenwerking tussen Groen, Civiel én Water

In 2021 vroeg gemeente Haarlem aan ons – Interpro – om het bestaand ontwerp voor het civiel werk van het Aziëpark fase 2 en 3 te Haarlem te optimaliseren en tevens het bestek uit te werken én het aanbestedingstraject te coördineren.

Het betreft een park van circa 60.000 m2 met woontorens, een parkeergarage en recreatiefunctie voor diverse leeftijdsgroepen. Het project Aziëpark vroeg om een integrale aanpak waar onze pijlers Groen, Civiel én Water goed op aansluiten.

Meer informatie over het project is terug te vinden op de website van gemeente Haarlem.

Uitgangspunten

Het creëren van een grotere aantrekkingskracht op het park was een van de wensen van onze opdrachtgever. Dit hebben wij ingevuld door onder andere het aanbrengen van een waterelement en Callanetics sporttoestellen als aanvulling op het bestaande kunstgras trapveldje. Daarbij is er ook een klein podium gecreëerd waar kleine evenementen kunnen worden gehouden.

Volwassen gezonde bomen met een redelijke toekomstverwachting dienden zoveel mogelijk te worden behouden. Ook daar hielden we rekening mee in de diverse fases van het project.  

Tevens was het belangrijk voor de opdrachtgever dat rekening werd gehouden met de wensen van maatschappelijke organisaties zoals de bomenridders, bomenwachters en de belangen van derden zoals die van de gebruikers van park, school, moskee en omwonenden.

Ontwerp en advisering

Het oorspronkelijke ontwerp voor het civiel werk is door Marnix Tavenier (MXT) als landschapsarchitect geoptimaliseerd en technisch uitgewerkt door Bas Beindorff CW. Interpro heeft de projectleiding en advisering op zich genomen en daarbij zoveel als mogelijk de gemeente Haarlem als opdrachtgever ontzorgd.

Het nieuwe park wordt een biodivers en kleurrijk ingerichte buitenruimte door toepassing van griffioenmix, flora- en faunamatten langs delen natuurvriendelijke oevers en de toepassing van bloeiende planten en bomen. Bij het bepalen van de soortkeuze hebben we bij een aantal bomen aansluiting gezocht op het thema van het Aziëpark. Om de bestaande bomen te behouden zijn de paden ontworpen in circulaire half verharding met als belangrijke eigenschap dat er  voldoende beluchting en waterdoorlatendheid naar de wortels zijn blijven bestaan. Hiervoor hebben we de padenstructuur op een aantal plekken ook aangepast op de aanwezige wortelstructuren van de bomen.

Op gebied van Water is er een ontwerp gemaakt van het drainagesysteem voor een optimale waterhuishouding van de geplande beplanting op de parkeergarage. Daarnaast is er een ontwerp gemaakt van een waterpartij welke centraal door het park stroomt. Hierbij moest worden afgestemd met het Hoogheemraadschap Rijnland om een grote subsidie binnen te halen vanwege de wens om meer oppervlaktewater in het gebied mogelijk te maken.  Hierbij werd aangesloten op de klimaatdoelen van de gemeente en het Hoogheemraadschap.

Uitvoering

Het Civel/Water contract dat is opgesteld is door Interpro, is momenteel in uitvoering. Het civiel werk wordt in het 3e kwartaal van 2023 afgerond. De werkzaamheden zijn van tevoren afgestemd met de bouwer Hillen Roosen van de 2 woontorens die t/m 3e kwartaal van 2023 worden opgeleverd.

De beplanting en bomen worden tussen november 2023 en maart 2024 aangeplant. Het waterelement en het park zal naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van 2024 in gebruik worden genomen, waarna de oplevering van het vernieuwde Aziëpark met 4 nieuwe woontorens is afgerond.

 

Onze rol in het project

Interpro heeft het projectmanagement en tevens het overgrote deel van de integrale advisering en coördinatie op zich genomen. Dat deden we in aansluiting op ons DNA, door middel van een  integrale benadering met oog voor innovatieve oplossingen binnen een duurzame en circulaire visie. Zodoende is bij het project de volledige potentie van Interpro benut. “Een volledige ontzorgende samenwerking met de gemeente Haarlem tot aan de aanbesteding” was het uitgangspunt en daar kijken we met trots op terug!

Een recap van de (integrale) advieswerkzaamheden die onderdeel waren van dit project:

 • Civieltechnisch ontwerp en RAW-contract t/m aanbesteding en overdracht aan de aannemer Civiel/Water;
 • Aanpassing padenstructuur;
 • Boomeffect analyses, bodemanalyse en het opstellen van het beplantingsplan;
 • Toevoegen grondbewerkingen, beplantingen, bomen, gazons, bloembollen en oeverbeplanting vanaf ontwerp, contract t/m aanbesteding en overdracht aan de Groene aannemer;
 • Cultuurtechnische grondopbouw;
 • Quickscan flora en fauna;
 • Hoogtemetingen;
 • Geohydrologische aspecten; (zoals grondlichaam op parkeerkelder met berekenen van een dusdanig drainagesysteem dat het groen en de bomen niet te nat of te droog worden)
 • Geotechnische aspecten; (zoals doorrekening damwanden, fundering bruggen, grondlichaam op parkeerkelder en beschoeiingen)
 • Coördinatie aanleg bruggen;
 • Kwaliteit grondwater; (met onderzoek of dit mogelijk kon worden toegepast in het waterelement)
 • Benodigde vergunningen inventariseren en opvragen;
 • Fasering uitvoering inclusief kwaliteitsaspecten tijdens en na de uitvoering, door een beheer- en uitvoeringsplan te schrijven.
Wordt vervolgd!  👀  Houd onze LinkedIn pagina in de gaten om up to date te blijven en bijvoorbeeld de voortgang van dit project te volgen. 🤓
Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Interpro. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interpro. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Interpro met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Interpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Interpro alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interpro niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Interpro, welke geen eigendom zijn van Interpro, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interpro uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intertechniek worden onderhouden wordt afgewezen.

Interpro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Statement

Als u een of meerdere websites van Interpro bezoekt kan het zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Ook plaatsen wij Cookies om de juiste werking van de website te kunnen realiseren. Dit privacy statement geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke cookies wij plaatsen bij een bezoek en welke rechten u heeft.

1. Toepasbaarheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van Interpro, welke bestaande uit: interpro.nl

2. Nieuwsbrief opt-in
2.1. Aanmelden

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief of vacature-alert wordt uw e-mailadres opgeslagen bij onze partner ‘MailerLite’. Wij hebben op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst gesloten met ‘MailerLite’.

2.2. Afmelden

U kunt zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of vacature-alert. Uw gegevens worden direct verwijderd.

3. Cookies
3.1. Functionele Cookie (‘PHPSESSID’)

Deze cookie is nodig voor de juiste werking van de website en wordt na uw sessie meteen verwijderd.

3.2. Analytische Cookies (‘_ga’ & ‘_gid)

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google), om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. We doen dit op een anonieme wijze conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Interpro heeft op 19 januari 2021 een verwerkersovereenkomst met Google Inc. (Google) afgesloten. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en wij hebben Google geen toestemming gegeven gegevens te delen met derden of voor andere Google-diensten te gebruiken.